خودکار سازی عملیات رسیدگی به رخدادهای امنیتی با استفاده از راهکارهای SOAR

تعریف SOAR این اصطلاح در اصل توسط گارتنر (Gartner) معرفی گردیده که بر…