ابزارها، تکنیک‌ها و اکسپلویت‌های نفوذگرها و مدیریت رخداد