رسیدگی به رخدادهای امنیتی رایانه‌ای/سایبری کاربردی