فرم اعلام رخداد

  نام و نام خانوادگی

  عنوان

  نام شرکت

  تلفن تماس

  همراه

  ایمیل

  فکس

  توصیف رخداد

  مورادی که رخداد روی آنها تاثیر گذاشته است را انتخاب نمایید

  از دست رفتن داده هاآسیب به سیستمخرابی سیستمخسارت مالیسیستم های دیگر سازمان تحت تاثیر قرار گرفته اندآسیب به یکپارچگی داده ها ، خدمات یا اطلاعات حساسنقض قوانین / مقررات

  شرح مختصر

  آیا به افراد دیگری وقوع رخداد اطلاع داده شده است؟

  عنوان نام شخص و توضیحات لازم

  اقداماتی که تاکنون صورت گرفته است را علامت بزنید

  اقدامی صورت نگرفته استسیستم از شبکه جدا شده استآنتی ویروس به روزرسانی و سیستم اسکن شده استبکاپ بازیابی شده استفایل های لاگ مورد بررسی قرار گرفته اند

  اقدامات صورت گرفته دیگر را در زیر بیان نمایید:

  جزئیات حادثه:

  تاریخ و زمان کشف رخداد

  آیا رخداد حل شده است؟

  موقعیت فیزیکی سیستم (های) آسیب دیده:

  تعداد بخش هایی که تحت تاثیر رخداد قرار گرفته اند

  تعداد تقریبی سیستم های تحت تاثیر قرار گرفته

  آیا سیستم های دیگری مانند شرکای تجاری تحت تاثیر قرار گرفته اند؟ بله یا خیر؟ اگر بله لطفا توضیح دهید:

  لطفا هر گونه اطلاعات دیگری که احساس می کنید مهم است،اما در جایی دیگر در این فرم ارائه نشده است، ارائه دهید .